Kamera to podstawowy i arcyważny element każdej produkcji filmowej. Jest wiele rodzajów kamer różnych marek o wysokich parametrach i zaawansowanej technologii rejestrowania obrazu. My dysponujemy wysokiej klasy kamerami marki SONY/CANON/RED z niezbędnym osprzętem peryferyjnym. To gwarantuje nam spełnienie oczekiwań każdego klienta. Oczywiście za każdym razem pomagamy naszym klientom dobrać odpowiedni sprzęt do konkretnej produkcji.

 

Technika filmowa

23 sierpnia 2018

Produkcja i montaż filmów - studio filmowe Warszawa

JB Film Studio
 

Teleprompter (prompter) to urządzenie wykorzystywane głównie w programach telewizyjnych, ale również i stricte filmowych - do dynamicznego wyświetlania tekstu, który odczytuje osoba występująca przed kamerą (prezenter, aktor, ekspert itp.). To bardzo przydatne narzędzie ułatwiające realizację wywiadów, rozmów, wypowiedzi, programów publicystycznych itp. Praca osób występujących przed kamerą jest bardziej wydajna ( mniej tekstu do zapamiętania, zmniejszenie lub eliminacja tremy). Teleprompter wpływa więc zdecydowanie pozytywnie na sprawną pracę całej ekipy filmowej.

DollyCrane

DollyCraneto bar­dzo cie­kawe urzą­dze­nie do wyko­ny­wa­nia nie­po­wta­rzal­nych ujęć fil­mo­wych. Spełnia ono rolę trzech urzą­dzeń: sli­dera, mini-jib i kranu kamerowego. Dzięki moż­li­wo­ści roz­sta­wie­nia go na jed­nym stan­dar­do­wym sta­ty­wie nie wymaga on uży­cia dużej powierzchni zdję­cio­wej. Wystarczą dwa metry kwa­dra­towe do zain­sta­lo­wa­nia urzą­dze­nia. Jest to szcze­gól­nie przy­datne do wyko­ny­wa­nia ujęć fil­mo­wych w cia­snych pomiesz­cze­niach. Dużą zaletą urzą­dze­nia jest łatwość i czas nie­zbędny do mon­tażu. Wystarczy zale­d­wie kilka minut, aby roz­po­cząć pracę.

Ujęcia wyko­nane przy pomocy DollyCrane bar­dzo oży­wiają film i wpro­wa­dzają dużo świe­żo­ści. Operator kamery ma bar­dzo sze­ro­kie spek­trum ruchów kamerą. Kamera może poru­szać się we wszyst­kich płasz­czy­znach prze­suwa się przy tym bar­dzo deli­kat­nie i równo. Dzieje się tak dzięki zasto­so­wa­niu prze­ciw­wagi. Na urzą­dze­niu można zain­sta­lo­wać każdy typ kamery, któ­rej waga nie prze­kra­cza 10 kilogramów.

Na wypo­sa­że­niu posia­damy pełne ste­ro­wa­nie elek­tryczne Motion Control, które pozwala zapro­gra­mo­wać ruch kamery. Dzięki temu ope­ra­tor ma pełną kon­trolę nad uję­ciami. To samo doty­czy powta­rzal­ność ujęć fil­mo­wych. Można wyko­nać wiele iden­tycz­nych tech­nicz­nie dubli aktor­skich, aby na eta­pie post­pro­duk­cji mieć sze­roki wachlarz moż­li­wo­ści. Operator w każ­dej chwili może prze­pro­gra­mo­wać urzą­dze­nie ste­ru­jące, kory­gu­jąc para­me­try sceny. Trwa to tylko kilka chwil. Dzięki Motion Control można wyko­nać także uję­cia typu time-lapses. Efekt koń­cowy jest naprawdę nie­sa­mo­wity. Stosunkowo nie­drogą metodą można wyko­nać pro­fe­sjo­nalne uję­cia filmowe.

KRAN KAMEROWY

Kran kamerowy czy inaczej - ramię kamerowe - to specjalny wysięgnik o długości regulowanej od 2,5 metra do 7 metrów, na którym zamontowana jest kamera. Urządzenie to zapewnia bardzo interesujące ujęcia z góry z zachowaniem płynności ruchów (jazdy kamerowej) w dowolnych kierunkach: pionowym, poziomym, poprzecznym. Taki sposób filmowania zdecydowanie uatrakcyjnia realizowane zdjęcia. Konstrukcja kranu kamerowego umożliwia wykorzystanie sprzętu w trudnych warunkach zdjęciowych. Jego charakterystyka sprawia, że w wielu przypadkach kran kamerowy uzupełnia lub zastępuje pracę wózka kamerowego.

 

STEADICAM

Steadicam to piękne dla oka, niepowtarzalne, ciekawe ujęcia w ruchu, a gwarantuje to system stabilizacji kamery jaki składa się na to urządzenie. To znakomite narzędzie dla doświadczonego operatora, pozwalające realizować zdjęcia nawet wtedy, gdy operator realizuje ujęcie poruszając się szybko po nierównym podłożu. Takie filmowanie odznacza się bardzo wysoką stabilnością i płynnością obrazu.

RONIN to najnowocześniejszy 3-osiowy gimbal ręczny, który został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o profesjonalnych operatorach filmowych. Jego czujniki, mocne silniki oraz zaawansowane algorytmy dają niesamowitą przecyzję stabilizacji kamery w rękach doświadczonego operatora.
Ronin może być gotowy do pracy w ciągu zaledwie 5 minut, oszczędzając nasz czas i zwiększając wydajność na planie.

 

POSTPRODUKCJA

Ten etap pro­duk­cji fil­mo­wej JBFILM to nie­zwy­kle istotny, kre­atywny wkład w finalne dzieło fil­mowe. Działania te mają zna­czący wpływ na koń­cowy rezul­tat — na tempo, nastrój i dyna­mikę całego filmu. To sze­reg czyn­no­ści m.in. montaż off-line i on-line wg sce­na­riu­sza, sce­no­pisu czy sto­ry­bo­ardu z doda­niem napi­sów gra­fiki, ani­ma­cji 2D, 3D i innych efek­tów video, a także doda­nie i zmik­so­wa­nie ście­żek dźwię­ko­wych (dia­lo­gów, muzyki, efek­tów, dub­bingu itp.). Końcowym eta­pem, jaki posiada produkcja filmowa jest autho­ring o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia (ani­mo­wane menu, napisy, ani­mo­wane tła itp.).

Montaż filmu odbywa się w fir­mo­wych mon­ta­żow­niach, które poza nowo­cze­snym wypo­sa­że­niem, stwa­rzają kame­ralne, wygodne warunki, sprzy­ja­jące spo­koj­nej pracy.

Gotowy film kopio­wany jest na dowol­nych nośni­kach (DVD, Blue-ray itp.)- w dowol­nych nakła­dach z nadru­kami i pełną poli­gra­fią, jak rów­nież dostar­czane na nośni­kach wymien­nych czyli pendrive’ach czy dys­kach zewnętrznych.

JB Film Studio I Produkcja i montaż filmów Warszawa, filmy reklamowe, instruktażowe, szkoleniowe, filmy produktowe, zdjęcia produktów, zdjęcia 360, fotografia 360 Warszawa, zdjęcia obrotowe produktów, zdjęcia packshot, fotografia studyjna i reportażowa. Studio filmowe i dźwiękowe Warszawa

www.jbfilm.pl