Produkcja i montaż filmów - studio filmowe Warszawa

JB Film Studio
 

Produkcja i montaż filmów Warszawa.
Filmy reklamowe, promocyjne, instruktażowe.


Naszą ofertę produkcji filmowej kierujemy przede wszystkim do osób: odpowiedzialnych za realizację planów promocyjnych, zajmujących się przygotowaniem filmów promocyjnych, reklamowych, szkoleniowych, filmów o charakterze instruktażowym a także filmów produktowych.

Świadomi trudności jakie trzeba pokonać aby powstał wartościowy film, zawsze stawiamy na jakość, profesjonalizm ale przede wszystkim do każdego projektu podchodzimy z pasją i zaangażowaniem. Dzięki współpracy z licznymi fachowcami z branży filmowej, zlecane nam projekty realizujemy kompleksowo, od pomysłu do końcowej emisji. Dysponujemy własnym zapleczem produkcyjnym. Zdjęcia realizujemy w najnowszych technikach cyfrowych.

Poza pracą w ple­ne­rach i dużych stu­diach fil­mo­wych, dys­po­nu­jemy na miej­scu — małym stu­diem fil­mo­wym do nagrywania/rejestracji fil­mo­wej róż­nych wypo­wie­dzi wyko­rzy­stu­jąc tech­nikę Blue Box/Green Box. To stu­dio pozwala reje­stro­wać uję­cia mak­sy­mal­nie w pla­nie ame­ry­kań­skim

JB Film Studio I Produkcja i montaż filmów Warszawa, filmy reklamowe, instruktażowe, szkoleniowe, filmy produktowe, zdjęcia produktów, zdjęcia 360, fotografia 360 Warszawa, zdjęcia obrotowe produktów, zdjęcia packshot, fotografia studyjna i reportażowa. Studio filmowe i dźwiękowe Warszawa

www.jbfilm.pl